Lepší znalost uživatelského chování a potřeb vede k lepšímu návrhu struktury a funkcí informačních systémů.

Při přípravě integrace dat do platformy v infrastruktuře Digitalia MUNI ATRS stojí v centru naší práce vždy uživatel, jeho požadavky, potřeby, praktiky a zkušenosti. Abychom nenutili uživatele přizpůsobovat se technologiím, ale naopak abychom přizpůsobili technologii zvykům a nárokům uživatelů, používáme několik metod a postupů z oblasti studia uživatelů:

  • Human-centered design: Před započetím prací provádíme výzkum požadavků a výzkumných praktik zadavatelů, tvůrců a výzkumníků shromažďujících, generujících či interpretujících data. Po identifikaci všech zainteresovaných stran vedeme individuální polostrukturované rozhovory. V případě, že převádíme již existující systém, provádíme micro timeline interview, abychom pochopili situovanost výzkumných praktik badatelů. Výsledkem je seznam požadavků a funkcí s prioritizací a odhadovanou časovou a finanční náročností, které slouží jako vstup pro následný návrh platformy.
  • Uživatelské testování: Po dokončení převodu platformy shromažďujeme zpětnou vazbu od badatelů – zadavatelů. Pomocí metody person vytváříme scénáře pro testování uživatelů a s potenciálními uživateli platformy testujeme intuitivitu, použitelnost a užitečnost připraveného návrhu. Na základě výsledků probíhá redesign platformy.
  • Modelování uživatelů: Při spuštění platformy je nasazena analytická aplikace Matomo, která shromažďuje údaje o způsobech využití platformy. Získaná data jsou anonymizována, ale ani v anonymizované podobě nejsou data uživatelů poskytována třetím stranám. Slouží výhradně k výzkumných účelům s cílem vylepšovat služby a fungování platforem a k prezentaci dat o návštěvnosti provozovatelům platformy. Analýzou logů s využitím strojového učení identifikujeme změny a problémy v používání platforem, s následným redesignem či dalším kolem uživatelského testování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info