Infrastruktura Digitalia MUNI ARTS zajišťuje dlouhodobou správu digitálních platforem a obsažených datových kolekcí a nástrojů.

Co je Digitalia MUNI ARTS

Motto

Otevřený přístup k datům a službám podporujícím digitální výzkum v humanitních oborech a umění.

Charakteristika

Digitalia MUNI ARTS je výzkumná infrastruktura, jejímž hlavním účelem je podporovat digitální výzkum v humanitních vědách a umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Cílem je zpřístupňovat a dlouhodobě uchovávat výzkumná data a výsledky výzkumu akademiků působících na FF MU, obohacovat jejich metadata a tím umožňovat další způsoby zpracování dat, podporovat výzkum zpřístupněním nástrojů a přípravou virtuálního výzkumného prostředí umožňujícího rozvoj a posílení vědecké spolupráce a další zužitkování výzkumných dat. Digitalia MUNI ARTS je odpovědná za převod a dlouhodobé uložení výzkumných dat a digitálních objektů vybraných výzkumů, resp. grantových projektů společně s jejich virtuálním výzkumným prostředím umožňujícím další analýzy dat. Usiluje o dlouhodobé uchování dat dle současných standardů dobré praxe.

Roli výzkumné infrastruktury Digitalia MUNI ARTS realizované na platformě repozitářového systému Islandora stanovuje Strategický záměr FF MU formulovaný s výhledem do roku 2028. Filozofická fakulta MU se v něm zavazuje podporovat a dlouhodobě udržovat výzkumnou infrastrukturu Digitalia MUNI Arts tak, aby mohla poskytovat služby spojené s dlouhodobou archivací výzkumných dat. Roli a činnosti repozitáře stanovuje Strategický záměr FF MU takto:

 • rozvoj činnosti fakultních výzkumných center, databází a infrastruktur a zajištění transparentního přístupu k nim
 • správa a rozvoj infrastruktury pro digitální knihovny
 • přenos existujících digitálních kolekcí, budování nově vznikajících kolekcí v prostředí infrastruktury, pravidelné uživatelské testování a reflexe výsledků ve vývoji infrastruktury, předávání metadat do národního uzlu DARIAH
 • nastavení institucionálních procesů při tvorbě digitálních kolekcí a stanovení transparentních, intuitivních a instrumentálních pokynů pro akademické pracovníky
 • podpora zvyšování kompetencí v oblasti digitálních humanitních věd na FF MU

Projekt a partneři

Digitalia MUNI ARTS vznikla v rámci projektu LINDAT/CLARIAH-CZDigitální výzkumné infrastruktury pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy, která je českou větví panevropské infrastruktury DARIAH-EU. Digitalia MUNI ARTS provozovaná Filozofickou fakultou Masarykovou univerzitou je partnerským uzlem projektu LINDAT/CLARIAH-CZ, s nímž koordinuje své činnosti a sdílí metadata pro široké zpřístupnění a možnost opětovného využití uchovávaných výzkumných dat. Dalšími institucionálními partnery jsou:

 • Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova (hlavní řešitel)
 • Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
 • Filosofický ústav AV ČR
 • Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
 • Historický ústav AV ČR
 • Institut Terezínské iniciativy
 • Knihovna Akademie věd ČR
 • Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 • Moravská zemská knihovna
 • Národní archiv
 • Národní filmový archiv
 • Národní galerie Praha
 • Národní knihovna České republiky
 • Památník Terezín
 • Ústav pro jazyk český AV ČR
 • Západočeská univerzita v Plzni

Základní údaje

Plný název: Digitalia Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Akronym: Digitalia MUNI ARTS

Hostitelská instituce: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Řešitel za FF MU: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.; lorenz@mail.muni.cz
Fáze: operační
Typ: hybridní
Zahájení projektu: 2019
Status podle Cestovní mapy ESFRI 2021: landmark

Webové stránky: https://digitalia.phil.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info